Tìm hiểu thành phần kinh tế nhà nước là gì? Vai trò của kinh tế nhà nước

Tìm hiểu thành phần kinh tế nhà nước là gì? Vai trò của kinh tế nhà nước

Kinh tế nhà nước là gì? Thành phần kinh tế nhà nước có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Bài viết này tóm tắt những thông tin cần thiết cho bạn đọc.

1. Kinh tế nhà nước là gì?

Kinh tế nhà nước là gì? Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên chế độ hữu công về tư liệu sản xuất (sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước).

Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng nhà nước, ngân sách nhà nước, các quĩ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm nhà nước và các tài nguyên quốc gia, các tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước có thể dựa vào vòng chu chuyển kinh tế.

Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Kinh tế nhà nước
Kinh tế nhà nước là gì?

Xem thêm: Kinh tế du lịch là gì? Đặc điểm và vai trò của kinh tế du lịch Việt Nam

2. Vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Thứ nhất, doanh nghiệp nhà nước giữ những vị trí then chốt ở những ngành, lĩnh vực kinh tế và địa bàn quan trọng của đất nước, các doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả kinh tế – xã hội và chấp hành pháp luật. 

Kinh tế nhà nước chính là đòn bẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và giải quyết các vấn đề xã hội.

Thứ hai, kinh tế nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng và công cụ để Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết, quản lí vĩ mô nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế nhà nước mở đường, hướng dẫn hỗ trợ đồng thời lôi cuốn các thành phần kinh tế khác cùng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

kinh tế nhà nước
Vai trò của kinh tế nhà nước

Click ngay: Tìm hiểu kinh tế tập thể là gì? Đặc điểm của kinh tế tập thể

3. Nội dung đổi mới, phát triển thành phần kinh tế nhà nước

Để phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước cần tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước với những nội dung chủ yếu sau:

Hoàn thiện cơ chế và hệ thống chính sách để các doanh nghiệp nhà nước thực sự hoạt động trong môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả làm việc.

Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hoá. 

Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, kể cả các tổng công ty nhà nước. Thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê các doanh nghiệp qui mô nhỏ, nhà nước không cần nắm giữ và không cổ phần hóa được. 

kinh tế nhà nước
Nội dung đổi mới, phát triển thành phần kinh tế nhà nước

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng, sản xuất tư liệu sản xuất và dịch vụ quan trọng của nền kinh tế, vào một số lĩnh vực công ích. 

Sáp nhập, giải thể, cho phá sản những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả và không thực hiện được các biện pháp trên.

Tích cực thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, tầm cỡ khu vực, có sự tham gia cổ phần của nhà nước, của tư nhân trong và ngoài nước, các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư… trong đó nhà nước giữ cổ phần chi phối.

Trên đây là thông tin tóm tắt về thành phần kinh tế nhà nước và vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Rate this post
TIN TỨC