Giải đáp thắc mắc: Kinh tế nhiều thành phần là gì? Vai trò quan trọng của nền kinh tế nhiều thành phần

Giải đáp thắc mắc: Kinh tế nhiều thành phần là gì? Vai trò quan trọng của nền kinh tế nhiều thành phần

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là cơ cấu kinh tế trong đó các thành thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển như một tổng thể. Vậy nền kinh tế nhiều thành phần là gì? Vai trò của nền kinh tế nhiều thành phần là gì? Tìm  hiểu ngay bài viết dưới đây nhé.

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là gì? Thế nào là thành phần kinh tế?

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là cơ cấu kinh tế trong đó các thành thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển như một tổng thể, giữa chúng có quan hệ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau.

Thế nào là thành phần kinh tế(TPKT):
Thành phần kinh tế là những khu vực kinh tế, những hình thức kinh tế dựa trên những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất và thích ứng với trình độ nhất định của lực lượng sản xuất. Như vậy, khi định nghĩa TPKT phải căn cứ vào quan hệ kinh tế mà trứơc hết là quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, do đó TPKT cũng có nghĩa là chế độ kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, người ta không sử dụng thuật ngữ TPKT mà dùng thuật ngữ khu vực kinh tế (KVKT), nhưng cũng căn cứ vào vốn, tài sản thuộc về ai, nếu đó thuộc về nhà nước thì là KVKT nhà nước, nếu thuộc về tư nhân, đó là KVKT tư nhân.

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần
Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần

Bài viết liên quan: kinh tế du lịch

Vai trò quan trọng của nền kinh tế nhiều thành phần

Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần không chỉ là một tất yếu khách quan, mà còn có vai trò to lớn vì:

– Một là, sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế, tức là tồn tại nhiều hình thức tổ chức kinh tế, nhiều phương thức quản lí phù hợp với trình độ khác nhau của lực lượng sản xuất. 

Chính sự phù hợp này đến lượt nó, có tác dụng thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế trong các thành phần kinh tế và trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

– Hai là, nền kinh tế nhiều thành phần làm phong phú và đa dạng các chủ thể kinh tế, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hoá, tạo tiền đề đẩy mạnh cạnh tranh, khắc phục tình trạng độc quyền. 

Điều đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế của nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, cảI thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, phát triển các mặt của đời sống kinh tế xã hội.

Nền kinh tế nhiều thành phần phong phú và đa dạng
Nền kinh tế nhiều thành phần phong phú và đa dạng

Xem thêm: 4 thành phần kinh tế Việt Nam hiện nay

– Ba là, tạo điều kiện thực hiện và mở rộng các hình thức kinh tế quá độ, trong đó có hình thức kinh tế tư bản nhà nước. Đó là những “cầu nối”, trạm “trung gian” cần thiết để đưa nước ta từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

– Bốn là, phát triển mạnh các thành phần kinh tế và cùng với nó là các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh là một nội dung cơ bản của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

– Năm là, sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế đáp ứng được lợi ích kinh tế của các giai cấp, tầng lớp xã hội, có tác dụng khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các tiềm năng của đất nước, như sức lao động, vốn, tài nguyên thiên nhiên, kinh nghiệm quản lí để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Đồng thời cho phép khai thác kinh nghiệm tổ chức quản lí và khoa học, công nghệ mới trên thế giới.

Trên đây là những thông tin về cơ cấu thành phần kinh tế nhiều thành phần, mong rằng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu hơn về nền kinh tế nhiều thành phần và vai trò quan trọng của nó.

Rate this post
Trồng trọt